KONDAR Privacystatement

KONDAR, gevestigd aan Amsterdamseweg 21 A 6814 GA ARNHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

http://www.kondar.nl

Amsterdamseweg 21 A

6814 GA ARNHEM

+31885580555

 

Raymond van Leeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van KONDAR Hij is te bereiken via raymond.van.leeuwen@kondar.nl.

 

1           Persoonsgegevens die wij verwerken

 

KONDAR verwerkt persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze diensten, of omdat deze gegevens door personen zelf aan ons worden verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld door informatie aan te vragen via onze website, in correspondentie en telefonisch.

 

2          Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@kondar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3           Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

KONDAR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van betalingen,
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief,
 • Relaties te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze webapplicaties,
 • Om goederen en diensten af te kunnen leveren.

 

4          Geautomatiseerde besluitvorming

 

KONDAR neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KONDAR) tussen zit.

 

5          Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

KONDAR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

6          Delen van persoonsgegevens met derden

 

KONDAR verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7           Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

KONDAR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

8          Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KONDAR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@kondar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

KONDAR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 9          Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

KONDAR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@kondar.nl.