De (op)komst van gegevensmanagement

Nog niet zo lang geleden was menig gemeente in de ban van "De basis op orde", een veelvoorkomend programma om goede voornemens op het gebied van kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en digitalisering vorm te geven. Inmiddels wordt men ingehaald door ontwikkelingen die zich in een rap tempo opvolgen.

Het regent al geruime tijd waarschuwingen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei dit jaar van toepassing zal zijn. Daarnaast wordt met meer dan een schuin oog gekeken naar 2021 wanneer, zoals het er nu naar uitziet, de Omgevingswet in werking treedt. En dit allemaal terwijl gemeenten druk bezig zijn om de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) binnen hun organisatie te implementeren.

Te midden van deze ontwikkelingen bereikt mij regelmatig de vraag wat het nut en de noodzaak is van gegevensmanagement, waarbij de focus veelal direct gelegd wordt op de noodzaak en niet zozeer op het nut dat gegevensmanagement heeft.

Eerst even een stap terug. Wat is gegevensmanagement?

Volgens KING is gegevensmanagement "Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken". Dus de organisatie om a) gegevens te registreren conform afgesproken kwaliteitsnormen, b) de gevraagde gegevens van bronhouder naar afnemer te kunnen transporteren en c) te borgen dat de afnemer deze gegevens tijdig beschikbaar krijgt.

Tot zover helder en begrijpelijk. Nu komt het belangrijkste gedeelte, de waarom-vraag. En wellicht belangrijker nog: waarom nu?

Een veranderende relatie tussen burger en gemeente

De relatie tussen burger en de gemeente is aan verandering onderhevig, wat tot gevolg heeft dat de strategische doelstellingen van de gemeente mee veranderen. Zo wordt steeds vaker gestreefd naar een gemeente die werkt vanuit klantperspectief en een betrouwbare, transparante partner is. De zelfredzaamheid en gelijkwaardige informatiepositie van de burger staan hierbij centraal. Om dit mogelijk te maken dient de gemeente hierin te faciliteren. Dat gaat verder dan alleen het organiseren van technische voorzieningen, zoals het leggen van koppelingen en het ontwikkelen van bijvoorbeeld E-formulieren, maar ook het voorzien in de juiste gegevens en deze op het juiste moment beschikbaar stellen. Gegevensmanagement organiseer je om deze informatiepositie van de burger te kunnen faciliteren.

Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving

Zoals ik eerder noemde volgen ontwikkelingen zich in rap tempo op. Gemeenten hebben nog minder dan 5 maanden de tijd om zich voor te bereiden op de AVG. Deze Europese "superwet" vereist onder andere dat gemeenten inzichtelijk kunnen maken welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel deze zijn gebruikt of worden uitgewisseld. Binnen gegevensmanagement worden afspraken gemaakt over a) welke (persoons-)gegevens geregistreerd worden en b) met wie deze gegevens worden uitgewisseld. Daarbij worden zogenaamde Gegevensleveringsovereenkomsten (GLO's) afgesloten waarin zowel bronhouder als afnemer afspraken maken over de te leveren gegevens.

Je hebt heel veel aan rijdende treinen die de goede kant op gaan, als je er op het juiste moment op kunt springen.

Bovenstaande quote is van de gemeente Arnhem, een geleerde les bij het implementeren van gegevensmanagement. In mijn optiek een hele nuttige. Neem naast de AVG bijvoorbeeld de Omgevingswet. Hiermee wordt de roep om integrale gegevensontsluiting alleen maar groter. Combineren van gegevens en informatie om sneller en efficiënter antwoord te kunnen geven op beleids- en operationele vragen is daarbij essentieel. Met gegevensmanagement maak je inzichtelijk welke gegevens waar worden bijgehouden en welke kwaliteitseisen hieraan worden gesteld.

Waarom wachten met de implementatie van gegevensmanagement als enerzijds de veranderende maatschappij en anderzijds wet- en regelgeving vragen om actie?

Bovenstaand is een quote van mijzelf. Mijn inziens staat gegevensmanagement namelijk niet op zichzelf. Sterker, met de implementatie van gegevensmanagement neemt de gemeente een voorsprong op verschillende maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen.

Meer weten of eens sparren hoe u gegevensmanagement kunt implementeren? Stuur mij een berichtje of neem contact met mij op via 06-82011515.

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe