Van inhoud naar oppervlakte

Meten is weten

Beschrijving

De Waarderingskamer heeft het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit beter aansluit bij de markt. In de verkoopadvertenties wordt melding gemaakt van de gebruiksoppervlakte van woningen. Daarnaast wordt de gebruiksoppervlakte ook gebruikt in de basisregistraties.

KONDAR begeleidt gemeenten bij de overgang van kubieke meters naar vierkante meters in de WOZ-administratie. We gaan hierbij uit van de criteria die de Waarderingskamer hanteert:

 1. het overgaan naar taxeren op gebruiksoppervlakte mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op een conversie van geregistreerde bruto-inhoudsmaten;
 2. de gebruiksoppervlakte van de verschillende deelobjecten moet afzonderlijk worden geregistreerd, als het onderscheid tussen deelobjecten waarde-relevant is (bijvoorbeeld de oppervlakte van een aangebouwde berging of een aangebouwde serre mag na de overgang niet opeens zijn opgegaan in de gebruiksoppervlakte van de woning als geheel, maar dient apart te worden geregistreerd);
 3. De absolute afwijking van de geregistreerde oppervlakte ten opzichte van de werkelijkheid (nauwkeurigheid) mag maximaal 5% zijn (bijvoorbeeld een vrijstaande woning is in werkelijkheid 100 m² dan mag de afwijking maximaal 5% van 100 m² bedragen). Deze nauwkeurigheidseis is daarmee strikter dan de nauwkeurigheidseis van de BAG;
 4. De relatieve afwijking in vergelijking met vergelijkbare woningen mag maximaal 3% bedragen (bijvoorbeeld bij repeterende bouw is de basiswoning in werkelijkheid 100 m² maar er is sprake van woningen met en zonder aanbouw. In dat geval het onderlinge verschil tussen de woningen een afwijking hebben van maximaal 3% van de oppervlakte van de woning);
 5. Bij volledig identieke woningen mag er geen verschil zijn in de geregistreerde gebruiksoppervlakte (dus relatieve afwijking is dus 0%);
 6. Bij minimaal 98 % van de woningen moet aan bovenstaande nauwkeurigheidseisen voldaan zijn.

Daarnaast is het van belang dat de overgang naar de registratie van en taxatie op basis van gebruiksoppervlakte beheerst en controleerbaar wordt uitgevoerd. De Waarderingskamer vraagt dan ook de organisatie na de overgang beschikt over een "opleverrapportage" waarmee de overgang verantwoord kan worden. In deze rapportage staat dan bijvoorbeeld:

 • een beschrijving van het proces;
 • een beschrijving van de gehanteerde meetmethoden en hulpmiddelen;
 • de validatie van de uitgevoerde metingen en de inschatting van de bereikte nauwkeurigheid;
 • een opsomming van de categorieën woningen met de aanduiding welke meetmethode is toegepast en voor welk deel wellicht aanvullende metingen zijn gedaan, bijvoorbeeld met het oog op de inschatting van de bereikte nauwkeurigheid.

Wij maken graag samen met u als gemeente een plan van aanpak waarin de werkzaamheden worden gefaseerd en waarin wordt geanticipeerd op de gevolgen die de overgang heeft voor het taxatiemodel.

Bij de inventarisatie van de oppervlaktewaardering maakt KONDAR gebruik van WOZ 360. Dit is een geavanceerde online ‘viewer’ waarin het open-source kaartmateriaal van diverse bronnen is gecombineerd om op een eenvoudige manier de inhoud en de gebruiksoppervlakte van een woning mee te bepalen.

Details
 • Strategisch overgaan op oppervlakte waardering
 • Inventarisatie en controle met behulp van WOZ 360
 • Weten wat de gevolgen zijn voor het taxatiemodel
Meer informatie opvragen